Loading...
Loading...

Een nieuw waarborgsysteem

Brussel Financiën en Begroting heeft onder andere als opdracht een nieuw dynamisch beheersysteem van gewaarborgde schulden in te voeren en daarna te consolideren. De voordelen voor de begunstigde – een vennootschap, een overheidsinstelling of een particulier bedrijf – van dit systeem zijn.

Maquette van het gebouw van het Woningfonds
Het gebouw van het Woningfonds, een van de grootste begunstigden van de waarborgen.

Een volledig proces volgens een objectieve en geharmoniseerde methode

Dit nieuwe systeem is in de eerste plaats gebaseerd op het onderzoek van het aanvraagdossier (zowel voor de aspecten die de begunstigde entiteit aangaan als het project zelf). Maar het omvat ook de bepaling van het niveau van de vergoeding voor de begunstigde van de waarborg via een standaardmethode, de voorbereiding van de contractuele documentatie voor de regering en de controle op de ontvangende entiteit in de tijd. Het systeem integreert tot slot het beheer van de eventuele waarborgactivering bij wanbetalingen.

De risicoanalyse van de begunstigde wordt uitgevoerd op basis van een objectieve standaardmethode, die op verschillende pijlers berust. Zij begint met de risicoanalyse van de begunstigde, maakt het onderhandelen over de zekerheden voor het Gewest mogelijk en integreert het financiële nettorisico voor het Gewest.

Het systeem in de praktijk

Dit systeem wordt sinds eind 2014 succesvol toegepast. De belangrijkste begunstigden van de waarborgen zijn entiteiten zoals het Woningfonds, HYDROBRU en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer. Deze vertegenwoordigen jaarlijks een vastgelegde waarborg van meer dan honderd miljoen euro. Alle lopende gewestwaarborgen vertegenwoordigen samen een portefeuille van bijna drie miljard euro.

Bij de opvolging van de waarborgen heeft Brussel Financiën en Begroting een eerste stand van zaken opgemaakt van de belangrijkste financiële geschillen van de gewaarborgde gewestelijke entiteiten.

Link met de rating van het Gewest

De oprichting en de geleidelijke invoering van dit nieuwe systeem werden voorgesteld in het tussentijdse verslag van het ratingbureau Standard & Poor’s (S & P). Het bureau prees het Gewest voor zijn actieve beheer van deze niet in de balans opgenomen verplichtingen, die overigens in de nieuwe methodologie van S & P, een van de zeven evaluatiecriteria zijn om de regionale rating te bepalen.

In zijn laatste verslag beschrijft S & P het nieuwe systeem als ‘well-defined and active’.

Doelstelling: een sterk wettelijk kader

Het nieuwe systeem is een Europese primeur voor een gewestelijke entiteit die staatsgaranties verleent en werd vastgelegd in een ontwerpbesluit in 2015. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad van State werd beslist om een ruimer wettelijk kader te creëren: er werd aldus een ontwerp van ordonnantie voorbereid, dat eind 2016 werd goedgekeurd door de gewestregering.

In deze ordonnantie wordt het toekenningsproces van de waarborg gehandhaafd zoals in het ontwerpbesluit van 2015. Alle toekenningsaanvragen zullen worden onderworpen aan een systematisch onderzoek en een proces van regelmatige (halfjaarlijkse) opvolging van de begunstigden.