Loading...
Loading...

2017, scharnierjaar voor de GOB

Als leidende ambtenaren van de GOB zorgen wij ervoor dat de veranderingen die de regering in 2016 doorvoerde en die we reeds in de inleiding aankaartten, op een zo aangenaam mogelijke manier verlopen voor ons personeel. Wij zullen ook ijveren voor de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en de doeltreffendheid van onze processen.

Alle diensten van de GOB hebben hun eigen prioriteiten en grote projecten overeenkomstig hun bevoegdheden. Enkele voorbeelden:

Brussel Plaatselijke Besturen zal de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voorbereiden. Specifiek voor deze opdracht zal personeel worden aangeworven. Er zal ook een nieuw systeem van elektronische stemming worden ingevoerd. Daarnaast zal een budget van 100 miljoen euro aan leningen worden aangewend voor investeringen in de gemeenten en openbare voorzieningen en infrastructuren (parken, scholen, kinderdagverblijven, sportvelden, …).

Naast de voortzetting van het tunnelrenovatieprogramma dat eerder in dit verslag aan bod kwam, met onder andere de werken aan de Hallepoorttunnel en het Reyerscomplex, zal Brussel Mobiliteit werk maken van de uitwerking van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan 2018-2028. Het nieuwe proces, dat de naam “GoodMove” kreeg, is een dynamisch en participatief proces, dat institutionele partners, de bevolking en verenigingen zal raadplegen. Een ander langverwacht project voor de Brusselse fietsers is de verbetering van de toegankelijkheid van de Kleine Ring voor fietsers, die concreet zal worden gemaakt door verschillende ontwikkelingsprojecten.

Op internationaal niveau zal Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn acties richten op specifieke markten. Het doel is sterker te focussen op de meest veelbelovende markten voor Brusselse bedrijven, met een of meer productiesectoren en met het oog op complementariteit. In het algemeen zal de klantgerichtheid verbeterd worden met de nieuwe mogelijkheid voor ondernemers om de voortgang van hun subsidieaanvraagdossier online te kunnen volgen.

Brussel Financiën en Begroting wil zorgen voor een toename van het aantal gebruikers van het gewestelijk SAP-platform, waarvan u de werkingsprincipes reeds kon ontdekken in dit verslag. Daarnaast zal het bestuur proefprojecten voor genderanalyse uitvoeren op de begroting van de GOB, zodat deze methoden ook bij onze institutionele partners kunnen worden ingevoerd.

Brussel Stedelijke Ontwikkeling wordt op 1 april opgesplitst in twee entiteiten: enerzijds Brussel Huisvesting, die zal instaan voor de hervorming van residentiële huurcontracten die de regering tegen de zomer moet goedkeuren. Anderzijds Brussel Stedenbouw en Erfgoed, die eerst zijn deelname aan de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) zal verderzetten tot de goedkeuring ervan door de regering en vervolgens een vijftigtal toepassingsbesluiten zal uitwerken.

Om de administratieve formaliteiten in het Brussels Gewest te vergemakkelijken zal Brussel Gewestelijke Coördinatie (Easybrussels) een “Stappencatalogus” uitbrengen die alle formaliteiten op gewestniveau bundelt.

Brussel Gewestelijke Coördinatie zal de belangen van Brussel verdedigen bij Europa, vooral wat de begroting betreft, in het kader van de onderhandelingen die de contouren van een nieuwe Europese Unie moeten hertekenen. En een verhit debat rond de Brexit …

Zoals steeds zullen medewerkers hun professionalisme en betrokkenheid in de schaal leggen om deze dossiers te behandelen. Wij bedanken hen nogmaals van harte.