Loading...
Loading...

De nieuwe contouren van de stadsherwaardering

Stedelijke herwaardering heeft als doel om een stedelijke perimeter te herstructureren om de economische, maatschappelijke en milieugebonden stadsfuncties te ontwikkelen of te bevorderen. Ze strekt ook tot een verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners en de bestrijding van het eventuele gevoel van onveiligheid door ruimtelijke ordening en wijkontwikkeling. De contouren van deze stedelijke herwaardering werden uitgetekend in de nieuwe ordonnantie van 2016.

Zone de Rénovation Urbaine - Stadsvernieuwingsgebied

Stadsherwaardering wordt uitgevoerd via verschillende programma’s die openbare ruimten creëren of herwaarderen, die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, via vastgoedoperaties of operaties die het economisch herstel, de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven bevorderen.

Wanneer deze herwaarderingsprogramma’s zijn goedgekeurd, strekt de uitvoering ervan zich doorgaans uit over een periode van 30 tot 50 maanden.

Verduurzaming van de stadsherwaarderingsprogramma’s

De nieuwe ordonnantie van 2016 heeft als doel om de stadsherwaarderingsprogramma’s op lange termijn te ondersteunen. Zij (her)definieert drie programma’s voor stadsherwaardering:

  1. De duurzame wijkcontracten (DWC’s), waarvan de uitvoeringstermijnen worden verlengd, zijn minder talrijk. Elk jaar worden twee nieuwe DWC’s opgestart, elk met een budget van 14,125 miljoen euro, met daarbovenop een gemeentelijke bijdrage van minstens 5%.
  2. De stadsvernieuwingscontracten (SVC’s), bij ordonnantie vastgesteld op vijf per legislatuur, betreffen gebieden die minder dichtbevolkt zijn dan de DWC’s en die tegen de gemeentegrenzen of langs stadskloven (kanaal, spoorweg, enz.) gelegen zijn. Zij leggen de nadruk op de openbare ruimte en het stadsnetwerk en komen tot stand in samenwerking met andere actoren van het gewest (Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, citydev.brussels, Beliris, BGHM, MSI en MIVB), die deze contracten meefinancieren. Om de vijf jaar worden vijf SVC’s opgestart, die elk een budget van 60 tot 80 miljoen euro vertegenwoordigen.
  1. Het stadsbeleid, dat voortvloeit uit het Grootstedenbeleid in 2014 en dat op twee pijlers steunt. De eerste pijler is de ruimtelijke ordening, met de renovatie van afzonderlijke en verlaten gebouwen en de renovatie van kleine beschadigingen aan de openbare ruimte van het Gewest; De tweede pijler is vergelijkbaar met de DWC’s en beoogt de ontwikkeling van de wijken via het verduurzamen van de acties van de DWC’s en het opzetten van acties in het SVG (zie verder) volgens de door de nieuwe ordonnantie gedefinieerde pijlers. Al deze projecten vertegenwoordigen een jaarlijks budget van 10,6 miljoen euro.

Stadsvernieuwingsgebied (SVG)

De stadsherwaarderingsprogramma’s komen binnen een zogenaamd Stadsvernieuwingsgebied tot stand, behalve wat betreft het luik “ruimtelijke ordening” van het stadsbeleid, dat op het volledige Gewest van toepassing is.

De leefomstandigheden van de inwoners van een SVG zijn minder gunstig dan in de overige statistische sectoren van het Gewest. Deze zone wordt gedefinieerd door een combinatie van de hieronder vermelde voorwaarden:

  • een mediaan inkomen lager dan het gewestelijke gemiddelde
  • een bevolkingsdichtheid hoger dan het gewestelijke gemiddelde
  • een werkloosheidsgraad hoger dan het gewestelijke gemiddelde.

Stedelijke, sociale of economische correctiefactoren kunnen als bijkomende voorwaarden worden beschouwd.

 

Wat zijn de vooruitzichten?

Brussel Stedelijke Ontwikkeling zal de nieuwe ordonnantie in 2017 toepassen door drie herwaarderingsprogramma’s uit te voeren. De lancering van de nieuwe duurzame wijkcontracten is gepland voor februari 2017. De nieuwe stadsvernieuwingscontracten zullen in het derde trimester van dat jaar worden gelanceerd.

Perspective.brussels zal vanaf 2019 instaan voor de uitwerking van de programma’s van de tweede reeks SVC’s.