Loading...
Loading...

Woord van de staatssecretaris

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren over de dagelijkse activiteiten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) ten dienste van de burgers en de gebruikers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Openbare diensten zijn kostbaarheden die we moeten behouden. Ze staan borg voor sociale rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid tussen de burgers. Dit zijn de essentiële samenlevingswaarden die wij verdedigen.

Via het werk van de openbare diensten stelt de Brusselse regering alles in het werk om de bevolking een kwaliteitsvolle, efficiënte en toegankelijke dienstverlening te bieden.

Dit aanbod wordt concreet gemaakt door de beschikbaarheid en het professionalisme van alle medewerkers van de GOB.

De kwaliteit van de diensten aan het publiek hangt uiteraard ook af van het welzijn van de medewerkers. Als staatssecretaris bevoegd voor ambtenarenzaken ben ik erg begaan met de werkomstandigheden en -omgeving van de ambtenaren.

De efficiëntie van de dienstverlening gaat er voortdurend op vooruit dankzij de administratieve vereenvoudigingsinitiatieven die van start zijn gegaan. Die maatregelen zijn gunstig voor de gebruikers, de burgers, de bedrijven en de medewerkers van de administratie.

De GOB moet ook de diversiteit van de bevolking van het gewest weerspiegelen. Ik ben dan ook een groot voorstander van de maatregelen om werkzoekenden uit wijken met een hoger dan gemiddelde werkloosheidsgraad tewerk te stellen. Deze maatregel, die er mee toe heeft geleid dat bijna 900 Brusselse werkzoekenden aan de slag konden sinds 2015, zal in 2017 nog worden uitgebreid.

Bovendien leek het mij essentieel om, in tijden dat er niet genoeg banen zijn voor iedereen, een nieuwe verdeling van de arbeidstijd te overwegen met het oog op het scheppen van banen. Bij de GOB zal dit gebeuren via een eindeloopbaanregeling: werknemers ouder dan 60 jaar die al gedurende vele jaren zwaar werk verrichten, zullen voortaan 4 dagen per week werken in plaats van 5, met behoud van loon, premies en vergoedingen.

Geachte mevrouw, geachte heer, het personeel van de GOB werkt elke dag met inzet en overtuiging om de burgers een zo efficiënt en doeltreffend mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Ik maak van deze inleiding gebruik om ons personeel van harte te danken en druk nogmaals mijn vastberadenheid uit om voortdurend te streven naar een verbetering van de werkomstandigheden van onze medewerkers.

Fadila LAANAN

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Ambtenarenzaken